Basen / Procesmetode
 
Ved kortlægning af et område betragtes den enkelte unge/gruppen af unge altid ud fra et helhedssyn. Der fokuseres på samspillet mellem den unge, familien og gruppen og de platforme, hvor de unge færdes.

Procesmetode

U-vendingsmodellen illustrerer Basens arbejdsmetode og samarbejdspartnere ved indsatser i fokusområder. Se mere under fokusområde 4!
 
 
Beskrivelse af procestrin i ovenstående model:
 
Observér:
- Basens medarbejdere observerer fokusområdet i en periode og er løbende i tæt dialog med SSP-koordinatorer.
- Problemstillingen i området afdækkes ved dialog med relevante parter (fx skole, klubber, beboerforeninger, politi, forældre, grupper af unge).
- Observationer og indsamlet information bruges til at kortlægge udfordringer og ressourcer i området.
- Så længe Basen er aktivt inddraget i et fokusområde, er Basen repræsenteret med en medarbejder ved TPL-møder.
- Relevante professionelle indkaldes til samarbejdsmøde, hvor alle får mulighed for at beskrive den udfordring, de oplever i området.
- Beskrivelser og observationer fra forældre, unge samt øvrige parter, der ikke er ansat i kommunen, medbringes og overleveres af Basens medarbejdere.
- Udfordringen i området på både gruppe- og individniveau kortlægges (italesættes/nedskrives/tegnes).
 
Reflektér:
- På samarbejdsmødet og TPL-møder reflekteres over fælles udfordringer og muligheder.
- Hvilke udfordringer, behov og handlemuligheder ser vi i fællesskab?
- Hvordan kan vi i fællesskab arbejde på at integrere risikounge i lokalmiljøets eksisterende tilbud?
- Der trækkes evt. på Basens erfaringer fra indsatser i andre områder.
- Hvordan kan vi udnytte alle ressourcer i området?
 
Reagér:
- Der udarbejdes i fællesskab en helhedsorienteret handleplan for indsatsen i området (individ- og gruppeniveau).
- Fordeling af ansvarsområder og tovholder-funktion.
- Hvem gør hvad?
- Hvor ofte mødes netværket?
- Hvordan følger vi op?
 
Dokumentation:
- Basens medarbejdere fører logbog gennem hele processen.
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214